FGC

TITULARITAT

www.fgc.cat, www.lamolina.cat, www.valldenuria.cat, www.cremallerademontserrat.cat, www.skipallars.cat, www.vallter2000.cat, www.trendelciment.cat, www.trendelsllacs.cat, www.eltrendelensenyament.cat, i turistren.cat són dominis d’Internet titularitat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA amb CIF Q0801576J i domicili a Carrer dels Vergós 44. – 08017 – Barcelona. Tel.: +34 933 66 30 00 – Dades contacte del DPD : [email protected]

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d’aquest web en el termes establerts pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de Desembre, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, ja que s’han implementat les mesures de seguretat necessàries i adequades als riscos associats al tractament.

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES?

A FGC tractem les dades que ens ha facilitat amb la finalitat de:

a) Donar resposta a les consultes, queixes i reclamacions o suggeriments realitzada a través de la nostra web, amb la finalitat de respondre a les mateixes.
b) Registrar el seu correu per rebre la newsletter que periòdicament lliurem als nostres clients, si ens autoritza a fer-ho.
c) La seva seguretat, per aquesta raó tenim càmeres de videovigilància a totes les estacions i vagons, així com a llocs d’accés.
d) Gestionar el seu currículum si hi ha ofertes de treball.
e) La gestió del Títol A-Andana.
f) La gestió de la T-Acompanyant.
g) La gestió del Carnet de Pensionista.
h) La gestió de les Percepcions mínimes.

QUAN DE TEMPS CONSERVEM LES SEVES DADES?

Les seves dades es conservaran mentre siguin necessàries per donar resposta a Consultes, Reclamacions o Suggeriments, i es conservaran el mínim temps legalment possible; per Consultes i Suggeriments , es destruiran passats sis mesos.

Pels subscriptors de la newsletter, als tres mesos de causar baixa, s’esborrarà parcialment les dades del correu (dissociació), per controls estadístics.
Les dades de Videovigilancia és conserven durant un màxim de 30 dies, llegat les lliurades a forces i cossos de seguretat de l’estat.

Els currículums es conserven durant 12 mesos per l’activitat FGC Ferroviària i 24 per l’activitat de Turisme i Muntanya

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base legal pel tractament de les dades recollides en formularis és el seu consentiment, donat el moment d’escriure voluntàriament les seves dades en el nostre formulari i acceptar-ho a la casella corresponent.

Per la videovigilància és el compliment d’una missió d’interès públic.

A QUINS DESTINATARIS COMUNIQUEM LES SEVES DADES?

Les dades personals relacionades amb les percepcions mínimes és podran cedir al DTES (Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya) en els casos legalment previstos.

Les dades dels formularis sobre consultes no es lliuraran a ningú, es tracten internament a FGC.

Pels subscriptors de la newsletter no es cediran les dades, les tractarà una tercera empresa que és qui fa la gestió de la tramesa de la newsletter, amb la que s’ha signat el degut contracte de prestació de serveis com Encarregat del Tractament.

No es realitza transferència amb tercers països.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a conèixer si FGC tracta les seves dades.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si s’escau, a sol·licitar-ne la suspensió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser lliurades.

L’exercici d’oposició s’iguala al de suspensió.

Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no s’apliquen a la tipologia de dades i al tractament d’aquestes.

L’exercici dels drets anteriorment indicats es pot fer per dos canals:

  • Per correu postal, adjuntant còpia del DNI o passaport, davant Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb domicili a Carrer dels Vergós, 44, 08017 Barcelona.
  • Per correu electrònic, a l’adreça [email protected], amb la mateixa documentació que per correu postal.

Li informem del seu dret a presentar una reclamació davant la Autoritat Catalana de Protecció de dades o de la Agencia Española de Protección de Datos.

VERACITAT DE LES DADES

Els Usuaris són responsables de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació de les mateixes si és necessari.

X