FGC

PREGUNTES FREQÜENTS

Es poden portar animals domèstics gratuïtament sempre que l’ocupació dels trens no
faci modificar aquesta condició. Els gossos han de dur morrió i han d’estar subjectats
amb una corretja des del moment en què s’accedeix a les dependències d’FGC. Els
animals petits han de viatjar dins de cistells o gàbies però en cap cas no poden ocupar
seient. Els gossos considerats potencialment perillosos per la llei no poden ser conduïts
per menors de 16 anys

A les nostres línies es poden transportar bicicletes de franc, ara bé, aquesta
circumstància està supeditada a la seguretat i comoditat dels altres passatgers.
Així, en els trens se’n poden portar, sempre i quan les condicions ho permetin (els
nostres agents tenen la potestat de deixar que viatgin o no en funció del passatge
existent).
Hi ha una zona especialment recomanada dins dels vagons (que és el primer i darrer
cotxe i està senyalitzada específicament) que està destinada a les persones amb
cotxets, cadira de rodes i bicicletes, però en cap cas tenen prioritat aquestes darreres.

En relació a la gestió dels objectes perduts, des d’ FGC hem de dir-vos que es tracta
d’una atenció totalment desinteressada i complementària a l’activitat pròpia del
transport que ens permet oferir, en molts casos, una solució als descuits que puguin
tenir els nostres clients en el seu trajecte.
El procediment intern establert és centralitzar totes les actuacions cap als Centres
d’Atenció al Client, CAC, ubicats a les estacions de Pl. Catalunya (Accés pel carrer Pelai
amb el carrer Balmes) i a l’estació de Plaça Espanya, on el client pot anar o contactar a
través del Telèfon d’Informació d’ FGC: 012.

Podeu fer una objecció a la Percepció Mínima (multa) per carta signada a la següent
adreça:
Oficina de Gestió de Clients
Centre Operatiu de Rubí
Carrer Antoni Sedó, s/n,
08191 Rubí

També podeu adreçar-vos als agents d’estacions o a qualsevol dels dos Centres
d’Atenció al Client, ubicats a les estacions de Pl. Catalunya (feiners de 8 h a 20 h) i Pl.
Espanya (feiners de 9 h a 14 h i de 16 h a 18.30 h), per demanar el Llibre d’Objeccions a
Percepcions Mínimes (PM) i emplenar-ne el full corresponent.
En tots els supòsits, haureu de posar el número de PM (percepció mínima) que apareix
a la butlleta que us van lliurar, juntament amb la documentació que considereu
necessària per resoldre el cas (per exemple, el bitllet o targeta que vau utilitzar).
Atès que una percepció mínima pot esdevenir un expedient administratiu, les
objeccions requereixen la signatura en el document original de la persona a la qual se li
ha imposat la percepció. Per aquest motiu, si les voleu enviar per correu electrònic, cal
que sigui amb un escrit escanejat amb la signatura, que adjunteu també escanejat el
vostre DNI i la documentació abans esmentada.
Podeu fer-nos arribar aquests documents a l’adreça [email protected] en el
termini màxim d’un mes a comptar a partir de la data que consta a la PM (percepció
mínima).

Per a la sol·licitud de creació i renovació del carnet de pensionista d’FGC:

Per a renovació del carnets emesos abans del 31.12.2013:

Carnet de pensionista per a persones amb disminució: els mateixos enllaços que els
dels carnets de pensionistes d’FGC.
Renovació per pèrdua o robatori del carnet d’FGC: tot igual però afegint a la
documentació la còpia de la denúncia efectuada a la policia o Mossos d’Esquadra per
la pèrdua o robatori del carnet.

Us informem que podeu demanar factura als Centres d’Atenció al Client d’FGC situats
a les estacions de Pl. Catalunya (accés pel carrer Pelai amb el carrer Balmes) i a la de Pl.
Espanya, portant els originals dels bitllets i els seus rebuts corresponents.
Si  és un bitllet integrat, també podeu demanar les factures a l’ATM i a altres
operadors: http://www.atm.cat/web/ca/sollicitar-factura.php

Només es bescanvien els títols de transport no operatius com a conseqüència d’un mal funcionament de les màquines de validació.

En canvi no donen dret a bescanvi ni cap compensació:
– Les targetes malmeses per la persona usuària.
– Les targetes caducades i utilitzades de manera parcial.
– Les targetes vigents i utilitzades de manera parcial.
– La pèrdua o sostracció d’una targeta (incloent-hi les personalitzades).

Tal com s’informa a les targetes, els títols malmesos, perduts o sostrets no donen dret a canvi (incloent-hi els personalitzats).

Aquestes condicions són fixades per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), que és l’organisme propietari dels títols de transport integrats. Podeu consultar-ne les condicions al web www.atm.cat.

Els títols propis d’FGC de l’any anterior caduquen el 28 de febrer de l’any en curs. Els abonaments són vàlids fins a la data de validesa que hi consta impresa.

Les targetes T-10, T-50/30, T-70/30, T-mes, T-mes FM/FN i T-dia adquirides l’any anterior es poden utilitzar fins al 28 de febrer de l’any en curs.

Les targetes trimestrals (T-trimestre, T-trimestre FM/FN, T-jove, T-jove FM/FN i T-70/90 FM/FN) adquirides l’any anterior es poden utilitzar fins al 31 de març de l’any en curs.

Els títols caducats de l’any anterior, només si no s’han començat a utilitzar, es poden bescanviar per títols de la mateixa classe de l’any en curs i cal abonar la diferència de preu segons la tarifa vigent.

La data límit per fer el bescanvi als centres d’atenció al client dels operadors de transport és el 30 de juny de l’any en curs. A FGC aquests centres s’ubiquen a les estacions de Pl. Catalunya i Pl. Espanya.

A FGC disposem d’un rigorós procediment per tal que tots els objectes que trobem a les estacions o als trens es lliurin a les persones que se’ls han descuidat.

Quan un agent d’FGC localitza o rep un objecte per part d’una tercera persona, es diposita als centres d’atenció al client.

Per consultar si s’ha trobat un objecte determinat, podeu trucar al telèfon d’Informació al Client 012 o bé adreçar-vos directament al Centre d’Atenció al Client (CAC) corresponent a la línia on l’heu perdut.

-A la línia Barcelona-Vallès, el CAC s’ubica al vestíbul de l’estació de Pl. Catalunya (accés del carrer de Pelai/Bergara).

Horari: de 8 h a 20 h, de dilluns a divendres feiners.

-A la línia Llobregat-Anoia es troba a l’estació de Pl. Espanya.

Horari: de 9 a 14 h i de 16 a 18.30 h (de dilluns a divendres feiners)
Agost: de 9 h a 14 h (de dilluns a divendres feiners)

En cas que s’hagi recuperat el vostre objecte, en el moment de recollir-lo us haureu d’acreditar amb el vostre DNI o equivalent i fer una descripció o aportar les proves que acreditin de manera suficient que en sou el propietari.

No es pot viatjar amb animals, a excepció dels gossos pigall, els gossos de seguretat d’FGC i els animals domèstics que s’admetin a les condicions.

Es poden portar animals domèstics gratuïtament sempre que l’ocupació dels trens no faci modificar aquesta condició i es compleixin les condicions que fixa el reglament. Els gossos han de dur morrió i han d’anar subjectats amb una corretja des del moment en què accedeixin a les dependències d’FGC. Els animals petits han de viatjar dins de cistells o gàbies, però en cap cas no poden ocupar un seient.

Els gossos considerats potencialment perillosos per la Llei 10/1999, de 30 de juliol, no poden ser conduïts en cap cas per menors de 16 anys, ni als trens ni a les estacions (DOGC núm. 2948, de 09/08/1999). D’acord amb el Decret 170/2002 i el Reial Decret 287/2002, la persona que els porti ha de dur la llicència i la certificació acreditativa d’inscripció en el Registre Municipal, la corretja ha de ser de menys de 2 metres i no es pot portar més d’un gos per persona.

Les persones usuàries poden dur bicicletes gratuïtament a tots els trens tots els dies. Segons l’ocupació del trens, el personal autoritzat d’FGC pot variar aquestes condicions.

Les factures per la compra de títols de transport s’obtenen als Centres d’Atenció al Client (CAC) de Pl. Catalunya i Pl. Espanya.

Per fer aquesta gestió és imprescindible aportar els títols de transport originals esgotats dels quals es demana la factura.
Cal que faciliteu les següents dades: nom i cognoms o raó social, adreça, la targeta censal del NIF de l’empresa o el DNI en el cas de particulars i autònoms.

Si no us podeu desplaçar fins al CAC corresponent, es pot fer la gestió per correu postal (carrer dels Vergós, 44 08017 de Barcelona, a l’atenció del departament de Comptabilitat) En aquest cas s’ha d’adjuntar els títols originals esgotats, dades fiscals, fotocòpia de la targeta censal del NIF de l’empresa o el DNI en el cas de particulars i autònoms, així com un telèfon de contacte. Haureu de fer constar si necessiteu que us retornem els bitllets o no. Un cop confeccionada, la factura s’envia per correu postal.

Només poden obtenir o renovar el carnet de pensionista d’FGC persones que estiguin empadronades en un municipi de la demarcació de Barcelona.

CARNET DE PENSIONISTA A

1. Persones de 65 anys o més amb uns ingressos personals* (pensions, ajudes, rendes, etc.) infe-riors a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM).

2. Persones menors de 65 anys amb un grau de disminució del 33% o més i amb uns ingressos personals* (pensions, ajudes, rendes, etc.) infe-riors a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM).

CARNET DE PENSIONISTA B

1. Persones de 65 anys o més, amb uns ingressos personals* superiors a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) i menors del doble de l’IPREM.

2. Persones menors de 65 anys amb un grau de disminució del 33% o més i amb uns ingressos personals* superiors a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) i menors del doble de l’IPREM.

Les persones amb una renda personal que superi el doble de l’IPREM, encara que acompleixin amb els altres requisits, no poden gaudir de cap dels dos carnets de pensionista d’FGC.

* El càlcul dels ingressos de la renda personal s’obté del resultat de dividir els ingressos conjunts de la unitat familiar (cònjuges i fills menors de 18 anys) entre el nombre de membres.

TRAMITACIÓ
Obtenció o renovació del carnet:

 • Cal recollir el full de sol·licitud en qualsevol estació d’FGC de les línies Barcelona-Vallès o Llobregat-Anoia.
 • També cal recollir un sobre de franqueig a destinació.

Lliurament de la documentació:

 • Cal lliurar el full de sol·licitud degudament emplenat amb les dades i tota la documentació acreditativa:
 • Per correu postal, utilitzant el sobre de franqueig a destinació.
 • A l’oficina de confecció de carnets de pensionista, al carrer Avenir, núm. 6, de Barcelona.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 • Full de sol·licitud emplenat amb les dades personals i amb les dades bancàries, si s’opta pel pagament mitjançant domiciliació bancària.
 • Fotocòpia del DNI o NIE.
 • Els menors de 65 anys, fotocòpia del certificat acreditatiu de la discapacitat que expedeix el Departament de Treball, Afers socials i Famílies o de la targeta acreditativa de la discapacitat, conforme té un grau igual o superior al 33%.
 • Original del certificat d’empadronament on constin les persones de la unitat familiar.
 • Fotocòpia de la declaració de la renda de les Persones Físiques** conjunta o individual, que indiqui els ingressos de tota la unitat familiar.
 • Original de rebut del pagament a l’estació o al Servicaixa, si s’escau.
** Si un membre de la unitat familiar (més gran de 18 anys) no està obligat a fer la declaració de la renda, cal presentar:
 • Original de certificat de l’administració tributària conforme no hi ha obligació de fer la declaració de renda. Ha d’incloure els ingressos i se n’ha de presentar un per a cada membre de la unitat familiar que estigui en la mateixa condició.
Si algun membre de la unitat familiar (més gran de 18 anys) no percep cap ingrés, cal presentar:
 • Original del certificat negatiu de pensió de l’Institut Nacional de Seguretat Social (INSS)***.
 • Original del certificat negatiu de pensió de classes passives de l’Estat expedit pel Ministeri d’Economia i Hisenda***.
*** Si no heu rebut el certificat de la pensió, cal sol·licitar-lo amb cita prèvia a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Podeu fer-ho trucant al telèfon 901.106.570 o bé per internet a la web www.seg-social.es

 

PAGAMENT

 • Estacions d’FGC: Cal demanar l’ajuda d’un agent d’estacions. Podeu pagar mitjançant la màquina expenedora amb targeta de crèdit o en efectiu.
  La màquina proporcionarà un justificant, que heu d’adjuntar a la resta de documentació per presentar.
 • Domiciliació bancària: Cal incloure les dades bancàries al full de sol·licitud. Aquesta opció permet signar el full i fer la tramitació sense haver de desplaçar-se.
 • ServiCaixa: Cal fer el pagament en qualsevol ServiCaixa de CaixaBank mitjançant el codi de barres inclòs en el full de sol·licitud i enviar l’original del justificant de pagament juntament amb la resta de la documentació per presentar.
 • Despeses de gestió i tramitació: L’import que cal pagar per a la gestió i tramitació del carnet de pensionista és de 5 €.

RECEPCIÓ

 • El Carnet de Pensionista s’enviarà per correu ordinari a l’adreça postal indicada al full de sol·licitud.

CARNETS ANTERIORS AL 31 DE DESEMBRE DE 2013

Criteris per renovar el carnet de pensionista d’FGC:

Carnet de pensionista A

 • Persones de 65 anys o més amb uns ingressos per pensió iguals o inferiors al salari mínim interprofessional o que no reben cap pensió.
 • Persones menors de 65 anys amb un grau de disminució del 33% o més i amb uns ingressos per pensió iguals o inferiors al salari mínim interprofessional o que no reben cap pensió.

Carnet de pensionista B

  • Persones de 65 anys o més amb uns ingressos per pensió superiors al salari mínim interprofessional.
  • Persones menors de 65 anys amb un grau de disminució del 33% o més i amb uns ingressos per pensió superiors al salari mínim interprofessional.

TRAMITACIÓ
Renovació del carnet:

 • Cal recollir el full de sol·licitud a qualsevol estació d’FGC de les línies Barcelona-Vallès o Llobregat-Anoia.
 • També cal recollir un sobre de franqueig a destinació.

Lliurament de la documentació

Cal lliurar el full de sol·licitud degudament emplenat amb les dades i tota la documentació acreditativa:

 • Per correu postal, utilitzant el sobre de franqueig a destinació.
 • A l’oficina de confecció de carnets de pensionista, al carrer Avenir, núm. 6, de Barcelona.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 • Full de sol·licitud emplenat amb les dades personals i amb les dades bancàries, si s’opta pel pagament per domiciliació bancària.
 • Fotocòpia del DNI o NIE.
 • Els menors de 65 anys, fotocòpia del certificat acreditatiu de la discapacitat que expedeix el Departament de Treball, Afers socials i Famílies o de la targeta acreditativa de la discapacitat, conforme té un grau igual o superior al 33%.
 • Fotocòpia de la notificació de la millora de la pensió o del certificat de la pensió mensual de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) de l’any en curs (només per a les renovacions dels carnets de penionista A).
 • En cas de no cobrar cap pensió aportar la fotocòpia del certificat negatiu de pensió de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) de l’any en curs (només per a les renovacions dels carnets de penionista A).
 • Original de rebut del pagament a l’estació o al Servicaixa, si s’escau.

PAGAMENT
Estacions d’FGC:

 • Caldrà demanar l’ajuda d’un agent d’estacions. Podeu pagar mitjançant la màquina expenedora amb targeta de crèdit o en efectiu.
  La màquina proporcionarà un justificant, que heu d’adjuntar a la resta de documentació per presentar.

Domiciliació bancària:

 • Cal incloure les dades bancàries al full de sol·licitud. Aquesta opció permet signar el full i fer la tramitació sense haver de desplaçar-se.

ServiCaixa:

 • Cal fer el pagament en qualsevol ServiCaixa de CaixaBank mitjançant el codi de barres inclòs al full de sol·licitud i enviar l’original del justificant de pagament juntament amb la resta de la documentació per presentar.

Despeses de gestió i tramitació:

 • L’import que cal pagar per la gestió i tramitació del carnet de pensionista és de 5 €.

RECEPCIÓ

 • El Carnet de Pensionista s’enviarà per correu ordinari a l’adreça postal indicada en el full de sol·licitud.

CARNETS POSTERIORS A L’1 DE GENER DE 2014

Criteris per renovar el carnet de pensionista d’FGC:

CARNET DE PENSIONISTA A

1. Persones de 65 anys o més amb uns ingressos personals* (pensions, ajudes, rendes, etc.) infe-riors a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM).

2. Persones menors de 65 anys amb un grau de disminució del 33% o més i amb uns ingressos personals* (pensions, ajudes, rendes, etc.) infe-riors a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM).

CARNET DE PENSIONISTA B

1. Persones de 65 anys o més, amb uns ingressos personals* superiors a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) i menors del doble de l’IPREM.

2. Persones menors de 65 anys amb un grau de disminució del 33% o més i amb uns ingressos personals* superiors a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) i menors del doble de l’IPREM.

Les persones amb una renda personal que superi el doble de l’IPREM, encara que acompleixin amb els altres requisits, no poden gaudir de cap dels dos carnets de pensionista d’FGC.

* El càlcul dels ingressos de la renda personal s’obté del resultat de dividir els ingressos conjunts de la unitat familiar (cònjuges i fills menors de 18 anys) entre el nombre de membres.

TRAMITACIÓ
Obtenció o renovació del carnet:

 • Cal recollir el full de sol·licitud en qualsevol estació d’FGC de les línies Barcelona-Vallès o Llobregat-Anoia.
 • També cal recollir un sobre de franqueig a destinació.

Lliurament de la documentació:

 • Cal lliurar el full de sol·licitud degudament emplenat amb les dades i tota la documentació acreditativa:
 • Per correu postal, utilitzant el sobre de franqueig a destinació.
 • A l’oficina de confecció de carnets de pensionista, al carrer Avenir, núm. 6, de Barcelona.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 • Full de sol·licitud emplenat amb les dades personals i amb les dades bancàries, si s’opta pel pagament mitjançant domiciliació bancària.
 • Fotocòpia del DNI o NIE.
 • Els menors de 65 anys, fotocòpia del certificat acreditatiu de la discapacitat que expedeix el Departament de Treball, Afers socials i Famílies o de la targeta acreditativa de la discapacitat, conforme té un grau igual o superior al 33%.
 • Original del certificat d’empadronament on constin les persones de la unitat familiar.
 • Fotocòpia de la declaració de la renda de les Persones Físiques** conjunta o individual, que indiqui els ingressos de tota la unitat familiar.
 • Original de rebut del pagament a l’estació o al Servicaixa, si s’escau.

** Si un membre de la unitat familiar (més gran de 18 anys) no està obligat a fer la declaració de la renda, cal presentar:

 • Original de certificat de l’administració tributària conforme no hi ha obligació de fer la declaració de renda. Ha d’incloure els ingressos i se n’ha de presentar un per a cada membre de la unitat familiar que estigui en la mateixa condició.

Si algun membre de la unitat familiar (més gran de 18 anys) no percep cap ingrés, cal presentar:

 • Original del certificat negatiu de pensió de l’Institut Nacional de Seguretat Social (INSS).
 • Original del certificat negatiu de pensió de classes passives de l’Estat expedit pel Ministeri d’Economia i Hisenda.

PAGAMENT

 • Estacions d’FGC: Cal demanar l’ajuda d’un agent d’estacions. Podeu pagar mitjançant la màquina expenedora amb targeta de crèdit o en efectiu.
  La màquina proporcionarà un justificant, que heu d’adjuntar a la resta de documentació per presentar.
 • Domiciliació bancària: Cal incloure les dades bancàries al full de sol·licitud. Aquesta opció permet signar el full i fer la tramitació sense haver de desplaçar-se.
 • ServiCaixa: Cal fer el pagament en qualsevol ServiCaixa de CaixaBank mitjançant el codi de barres inclòs en el full de sol·licitud i enviar l’original del justificant de pagament juntament amb la resta de la documentació per presentar.
 • Despeses de gestió i tramitació: L’import que cal pagar per a la gestió i tramitació del carnet de pensionista és de 5 €.

RECEPCIÓ

 • El Carnet de Pensionista s’enviarà per correu ordinari a l’adreça postal indicada al full de sol·licitud.

Els menors de 4 anys poden viatjar gratuïtament si no ocupen cap seient.

A partir dels 4 anys, poden tenir accés a la T-16. La targeta T-16 és un títol de transport per als nens i nenes des dels 4 anys fins al 31 de desembre de l’any en què compleixen els 16 anys, que els permet fer gratuïtament un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat, dins de la mateixa zona tarifària en què resideixi el nen o la nena.

Per accedir als serveis de transport públic la persona usuària ha de disposar d’un bitllet adequat de conformitat amb les condicions aplicables en cada moment.

Es considera que la persona usuària fa un ús indegut del servei en els casos següents:

a) El bitllet no s’ha validat abans de viatjar o accedir als recintes delimitats.
b) No disposa del bitllet o no el pot mostrar quan se l’hi demana.
c) El bitllet ha caducat, és a dir, quan s’utilitza fora del termini de validesa temporal establert en el contracte tipus o en les tarifes especials.
d) Es tracta d’un bitllet d’import reduït i la persona que viatja no pot acreditar, amb el carnet corresponent, el dret d’obtenir-lo.
e) Es tracta d’un bitllet personalitzat que no és de titularitat seva.
f) El bitllet es fa servir fora de la zona tarifària corresponent.
g) Es viatja amb un títol de transport que no és vàlid per a les característiques específiques del desplaçament a fer o del viatger.

Podeu consultar el text íntegre de les condicions d’utilització a l’enllaç següent:

Condicions d’utilització

 

En cas que la persona usuària viatgi sense bitllet, amb un títol de transport no validat o amb un títol de transport no vàlid per a les característiques del trajecte o d’ella mateixa, s’han d’adoptar les mesures següents:

a) El personal de l’empresa operadora ha de requerir a la persona usuària l’abonament d’una percepció mínima de 100 euros. A aquest efecte, el personal de l’empresa operadora ha d’expedir el document justificatiu corresponent a la percepció mínima. Aquest import s’ha d’abonar en un termini de trenta dies a comptar de la intervenció del personal de l’empresa operadora. Si la percepció mínima és abonada de manera immediata, o en un termini de dos dies hàbils des de la seva emissió, l’import es redueix el 50%.

b) En cas que la percepció mínima hagi estat imposada a una persona per viatjar amb un títol de transport de tarifació social, un títol específic per a famílies nombroses o per a famílies monoparentals sense el carnet que acrediti el dret a obtenir-lo, si la persona aporta la corresponent documentació acreditativa en un termini de 48 hores la percepció mínima es deixa sense efecte.

c) En cas que la percepció mínima hagi estat imposada a una persona menor d’edat, les empreses operadores de transport públic ho han de notificar formalment als seus tutors legals i han d’atorgar la possibilitat d’abonar-ne l’import amb la bonificació del 50% en un termini de 30 dies.

d) Si la persona usuària no efectua el pagament immediat de la percepció mínima, el personal de l’empresa operadora ha de sol·licitar que s’identifiqui per tal de gestionar-ne el cobrament. En cas que no s’efectuï el pagament durant els trenta dies posteriors a la intervenció, l’Administració titular del servei ha de tramitar el procediment sancionador corresponent, sempre que l’actuació de l’usuari o usuària constitueixi una infracció administrativa d’acord amb la normativa de transport aplicable.

e) Si la persona usuària es nega a abonar la percepció mínima o a identificar-se adequadament, el personal de l’empresa operadora pot sol·licitar l’auxili del personal de seguretat o dels agents de l’ordre públic perquè l’identifiquin, sens perjudici de la facultat de requerir-li que abandoni el mitjà de transport o les instal·lacions.

f) En cas que, amb la identificació prèvia de l’usuari o usuària, es comprovi que es tracta d’un títol de transport que no és vàlid a causa de les seves característiques o si la persona es nega a identificar-se i, per tant, no es pot comprovar aquest aspecte, el personal d’intervenció ha de retenir el títol i dipositar-lo en el lloc que es determini perquè la persona titular, amb l’acreditació prèvia, el pugui retirar.

Podeu consultar aquestes condicions a l’apartat 14

 • A qualsevol Servicaixa de CaixaBank.
 • A la línia Barcelona-Vallès, el CAC s’ubica al vestíbul de l’estació de Pl. Catalunya (accés del carrer de Pelai/Bergara).

Horari: de 8 h a 20 h, de dilluns a divendres feiners.

 • A la línia Llobregat-Anoia, es troba a l’estació de Pl. Espanya.

Horari: de 9 a 14 h i de 16 a 18.30 h (de dilluns a divendres feiners)
Agost: de 9 h a 14 h (de dilluns a divendres feiners)

 • telemàticament a través de la web d’FGC/Atenció al Client /Pagament de Percepcions mínimes.

Podeu fer una objecció a la percepció mínima per les vies que detallem a continuació. En tots els supòsits, heu de fer constar el número de percepció mínima (PM) que apareix a la butlleta que us van entregar i adjuntar la documentació que considereu necessària per resoldre el cas (per exemple, el bitllet o targeta que vau fer servir).

 • Per carta signada a l’adreça següent (heu d’incloure una fotocòpia del vostre DNI, NIE o passaport):

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
Oficina de Gestió de Clients
Centre Operatiu de Rubí
Carrer d’Antoni Sedó, s/n
08191 Rubí

 • Mitjançant els agents d’estacions o a qualsevol dels dos Centres d’Atenció al Client, ubicats a les estacions de Pl. Catalunya (feiners de 8 h a 20 h) i Pl. Espanya (feiners de 9 h a 14 h i de 16 h a 18.30 h), on us entregaran el Llibre d’objeccions a percepcions mínimes i n’haureu d’emplenar el full corresponent.

Teniu a la vostra disposició diferents canals per fer-nos arribar les vostres reclamacions o suggeriments:

 • A través del formulari del web de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC):
  http://www.fgc.cat/cat/reclamacions.asp.
 • Mitjançant els llibres de reclamacions que trobareu a qualsevol estació d’FGC i als Centres d’Atenció al Client de Pl. Catalunya o Pl. Espanya.
 • Per carta adreçada a la seu social de l’empresa:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
Atenció al Client
c. dels Vergós, 44
08017 Barcelona

 • Al telèfon gratuït 900 90 15 15.

FORMULARI DE CONTACTE

No form yet! You should add some...
X