FGC Mobile  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa de Licitació pendent d'adjudicació > Subhastes

Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Licitació Procediment Negociat amb Publicitat

Venda de desferra de cables de connexió de coure nu dipositats a Martorell Enllaç i cables de coure nu amb grapes de connexió dipositats a Rubí

REFERÈNCIA S03/18
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 30.01.2018
PRESSUPOST DE LICITACIÓ € (IVA exclòs)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 20.02.2018 · 14:00h.