FGC Mobile  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa de Licitació oberta > Subministraments

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Sistema de clàssificació per a l'homologació de proveïdors de barreres tarifàries eficients (BTE)

REFERÈNCIA HM01-17
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 28.07.2017
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A DIARIS OFICIALS 14.08.2017 DOGC
03.08.2017 DOUE
PRESSUPOST DE LICITACIÓ € (IVA exclòs)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 28.07.2020 · 14:00h.
DATA OBERTURA OFERTES 28.07.2020 · 14:00h.