FGC Mobile  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa de Licitació pendent d'adjudicació > Subministraments

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Renovació anual del sistema proveïdors per al subministrament d'energia elèctrica en alta i baixa tensio a les subestacions de l'àmbit territorial d'FGC. El subministrament es contractarà posteriorment mitjançant procediment negociat sense publicitat

REFERÈNCIA C01/16
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 17.01.2017
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A DIARIS OFICIALS 19.12.2016 DOGC
16.12.2016 DOUE
PRESSUPOST DE LICITACIÓ Per tractar-se d'un sistema de classificació de proveïdors no existeix pressupost de licitacio. El subministrament es contractarà posteriorment mitjançant procediment negociat sense publicitat
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 31.12.2017 · 00:00h.
DATA OBERTURA OFERTES 31.12.2017 · 00:00h.