FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Perfils professionals

Presidència
President

Enric Ticó i Buxados

Funcions

 • Exerceix la representació d’FGC i del Consell d’Administració.
 • Acorda al Consell d’Administració els objectius globals de l’empresa i n’estableix les polítiques bàsiques d’actuació.
 • Planifica les polítiques estratègiques de l’empresa i proposa les directrius del Pla General d’Actuació.
 • Analitza l’entorn de l’empresa i manté relacions amb els interlocutors econòmics, polítics, socials i culturals que intervenen en l’orientació estratègica i els resultats de l’empresa.
 • Dirigeix tots els serveis d’FGC i exerceix facultats executives quant a la gestió i administració de l’empresa, dins dels límits que determina el Consell d’Administració.

Trajectòria professional a FGC

Direcció General
Director general

Pere Calvet i Tordera

Funcions

 • Dissenya i implementa la política general de l’empresa a curt, mitjà i llarg termini.
 • Estableix les polítiques globals que permeten una gestió homogènia de totes les direccions.
 • Defineix i fixa amb la resta de direccions els principis, els valors, les estratègies, les polítiques, els objectius, els plans i els pressupostos d’FGC.
 • Coordina totes les àrees de l’empresa i vetlla perquè s’apliquin les polítiques establertes i se’n compleixin els objectius.
 • Assumeix la representació de l’empresa en els fòrums nacionals i internacionals.

Trajectòria professional a FGC

 • 15.02.1990 – 28.02.1993 Enginyer (enginyer del projecte de la nova línia Barcelona-frontera francesa)
 • 01.03.1993 – 31.10.1993 Adjunt al cap de Planejament
 • 01.11.1993 – 12.09.1996 Responsable de Grans Infraestructures (Instal·lacions Fixes)
 • 13.09.1996 – 16.05.1999 Cap d’Instal•lacions Fixes
 • 17.05.1999 – 30.04.2008 Director de Projectes
 • 30.03.2011 – Actualment Director general

 • Perfil i trajectòria professional

FGC Operadora
Director

Oriol Juncadella i Fortuny

Funcions

 • Defineix els objectius, planifica el servei i gestiona el transport de mercaderies i de les línies no metropolitanes.
 • Dissenya i dirigeix els plans de producció (circulació, estacions i Centre de Comandament Integrat), elabora els indicadors de la qualitat del servei i fa el seguiment de la demanda.
 • Gestiona la informació i la comunicació amb el client i la resposta a les reclamacions.
 • Gestiona els ingressos complementaris per publicitat i lloguer d’espais comercials i busca sinergies amb el servei al client.

Trajectòria professional a FGC

 • 15.03.1990 – 28.02.1993 Enginyer (adjunt al cap de Planejament)
 • 01.03.1993 – 31.05.1996 Cap de Desenvolupament Comercial
 • 01.06.1996 – 26.09.1999 Cap d’Estudis i Programes
 • 27.09.1999 – 31.08.2000 Responsable de la Secretaria General de Presidència i Direcció
 • 01.09.2000 – 10.04.2011 Director d’Operacions
 • 11.04.2011 – Actualment Director d’FGC Operadora

 • Perfil i trajectòria professional

FGC Infraestructura
Director

Albert Tortajada i Flores

Funcions

 • Defineix i implementa processos i procediments relacionats amb l’administració de les infraestructures, incloent-hi el seu manteniment i el del material mòbil, i desenvolupa projectes de millora de les instal•lacions.
 • Explota els béns adscrits i aprova els projectes bàsics i constructius que afecten la infraestructura.
 • Gestiona la inspecció ferroviària.
 • Gestiona el coneixement per crear i mantenir el catàleg de serveis, assegura la recepció correcta de les obres i gestiona el subministrament i l’ús racional de l’energia elèctrica.

Trajectòria professional a FGC

 • 20.09.1991 – 31.05.1996 Cap de la Divisió d’Instal•lacions Fixes
 • 01.06.1996 – 31.08.2000 Director d’Operació i Negoci
 • 01.09.2000 – 28.02.2007 Director d’Explotació
 • 01.03.2007 – 26.11.2007 Assessor del president (coordinador i responsable de l’Àrea Corporativa de Desenvolupament i Planificació)
 • 27.11.2007 – 10.04.2011 Director de Desenvolupament i Planificació
 • 11.04.2011 – Actualment Director d’FGC Infraestructura

 • Perfil i trajectòria professional

Projectes
Director

Pere Mateu i Soler

Funcions

 • Defineix, coordina i supervisa les activitats de manteniment de les infraestructures i instal•lacions d’FGC.
 • Defineix i gestiona els projectes de totes les àrees d’FGC relacionats amb vies, obres civils, catenàries, senyalitzacions i instal•lacions, i transversalment també els relacionats amb Turisme i Muntanya.
 • Fixa els procediments d’informació i documentació que permetin a l’empresa mantenir-se al dia quant a innovació dins del sector.
 • Gestiona el patrimoni immobiliari i l’urbanisme d’FGC i s’ocupa de la inspecció ferroviària.

Trajectòria professional a FGC

 • 01.11.1996 – 30.04.2008 Responsable de Nous Projectes d’Instal•lacions Fixes
 • 01.05.2008 – 31.10.2008 Coordinador de l’Àrea de Projectes
 • 01.11.2008 – 25.09.2013 Director de Projectes
 • 26.09.2013 – Actualment Director de Projectes / Director de Xarxa Ferroviària

 • Perfil i trajectòria professional

Manteniment de Material Mòbil
Directora

Esther Garcia Torralbo

Funcions

 • Defineix, coordina i impulsa les activitats de manteniment de material mòbil d'FGC tant de viatgers com de mercaderies i maquinària auxiliar i equipaments de transport vertical amb l'objectiu de garantir l’òptim funcionament de l’activitat productiva.
 • Defineix i gestiona els projectes de material, dona suport tècnic en la definició de processos i plans de manteniment i fixa procediments d’informació i documentació que permetin a l’empresa mantenir-se al dia pel que fa a innovació dins del sector.
 • Estudia noves necessitats i proposa millores que permetin optimitzar els procediments de manteniment per assolir els millors estàndards de qualitat i fiabilitat.

Trajectòria professional a FGC

FGC Turisme i Muntanya
Director

Albert Solà i Martí

Funcions

 • Defineix les estratègies i les polítiques de l’empresa en relació amb les explotacions de La Molina, Vall de Núria, Montserrat, Espot i Port Ainé.
 • Planifica i gestiona els transports de muntanya que depenen de les explotacions: cremalleres, funiculars, el Ferrocarril Turístic de l’Alt Llobregat i el Tren dels Llacs.
 • Programa, planifica, dirigeix i controla la definició, promoció i comercialització dels productes turístics i investiga i preveu l’evolució dels mercats.
 • Determina i coordina les necessitats organitzatives ocasionades pels canvis estratègics del negoci.

Trajectòria professional a FGC

 • 25.10.1977 – 31.12.1985 Oficial de 1a a l’explotació de La Molina
 • 01.01.1986 – 31.12.1986 Cap d’Instal•lacions i Pistes (Vall de Núria)
 • 01.01.1987 – 31.12.1988 Cap d’Explotació a Vall de Núria
 • 01.01.1989 – 28.02.2007 Cap de la Divisió de Vall de Núria
 • 01.03.2007 – Actualment Director d’FGC Turisme i Muntanya

 • Perfil i trajectòria professional

FGC Economicofinancera i Jurídica
Director

Lluís Huguet i Viñallonga

Funcions

 • Dissenya, implanta i supervisa l’estratègia financera i es responsabilitza de l’administració general de l’empresa.
 • Defineix i gestiona les polítiques administratives i econòmiques i administra els recursos econòmics necessaris per a la consecució dels objectius empresarials.
 • Coordina les activitats de control, comptabilitat, tresoreria, contractació, subministrament, auditoria interna i anàlisi financera, i assessora en qüestions legals i jurídiques referents a l’empresa.
 • Gestiona la informàtica corporativa i l’organització de sistemes en tots els àmbits de l’empresa.

Trajectòria professional a FGC

 • 01.07.1993 – 30.11.1996 Cap de Serveis Econòmics
 • 01.12.1996 – 14.03.1999 Responsable de l’auditoria econòmica
 • 15.03.1999 – 31.08.2000 Director de l’Àrea Economicofinancera
 • 01.09.2000 – 11.05.2004 Director de l’Àrea Economicofinancera i coordinador d’Administració Corporativa
 • 12.05.2004 – Actualment Director d'FGC Direcció Economicofinancera i Jurídica

 • Perfil i trajectòria professional

Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Director

Enric González Margarit

Funcions

 • Dissenya i implementa les polítiques i les estratègies sobre les tecnologies de la informació i les telecomunicacions.
 • Defineix, coordina, administra i supervisa les tecnologies de la informació i les comunicacions que comprenen les tecnologies pròpies del negoci i els sistemes d’informació corporatius, tant per la Xarxa Ferroviària com per a Turisme i Muntanya
 • Defineix i gestiona els projectes d’enginyeria, desenvolupament i integració dels sistemes de negoci (operació, venda i peatge i informació), com també els processos i plans del seu manteniment.
 • Defineix, coordina i impulsa les activitats d’enginyeria, instal·lació i manteniment dels serveis de comunicacions.

Trajectòria professional a FGC

 • 16.03.1992 – 02.11.1995 Cap d’Organització de Sistemes
 • 03.11.1995 – 19.03.2000 Cap d’Informàtica
 • 20.03.2000 – 20.07.2016 Director d’Informàtica Corporativa
 • 21.07.2016 – Actual Director de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

 • Perfil i trajectòria professional

FGC Organització i Persones
Directora

Juliana Vilert i Barnet

Funcions

 • Dissenya i implementa les polítiques de personal amb l’objectiu d’aconseguir un equip humà adequat, professionalitzat, motivat i compromès amb els objectius de l’empresa.
 • Defineix les polítiques de selecció, gestiona la política retributiva i impulsa el desenvolupament de les persones a través de la formació i la participació.
 • Defineix la responsabilitat social i la gestió del medi ambient i vetlla per la prevenció i la salut.
 • Coordina les relacions laborals.

Trajectòria professional a FGC